Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Ponad 7 mln zł na stypendia dla studentów WSPiA

Strona www: www.wspia.eu/
Dział: stypendia

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji otrzymała kolejną bardzo wysoką dotację z budżetu państwa na stypendia dla swoich studentów. W tym roku jest to ponad 7 mln zł, które w całości przeznaczone zostaną na pomoc materialną. Dzięki temu kilka tysięcy studentów może pobierać stypendia: rektora, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Większości z nich pozwala to na studiowanie w WSPiA za darmo.

W ubiegłym roku akademickim prawie 2000 studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji korzystało z różnego rodzaju stypendiów. Prawie 1500 z nich otrzymywało stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe. Stypendium rektora m.in. za wyniki w nauce otrzymało około 10 procent studentów naszej uczelni. Stypendium socjalne wynosiło maksymalnie do 600 zł. W przypadku stypendium rektora maksymalna stawka wynosiła 610 zł.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji dzięki dotacji z budżetu państwa może wspierać finansowo swoich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Większości z nich, wysokie stawki stypendiów pozwalają na studiowanie w WSPiA całkowicie za darmo. Uczelnia co roku otrzymuje bardzo wysoką dotację na pomoc materialną. W 2010 r. było to 6 mln zł, w tym roku jest to ponad 7 mln zł.

System stypendialny w WSPiA

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji co roku otrzymuje dotację z budżetu państwa, która przeznaczana jest na: stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź lub wypadek). Dodatkowo studenci niepełnosprawni otrzymują stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego nasi studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego. Zwiększenie przyznawane jest z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

O stypendia socjalne i stypendia specjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci WSPiA, niezależnie od tego, na którym roku studiują. W przypadku stypendium socjalnego jednym z kryteriów jest dochód nie przekraczający kwoty 895,70 złotych netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. Natomiast stypendium specjalne mogą otrzymać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w roku akademickim 2014/2015 uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń i/lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane we wspomnianym wyżej roku akademickim. O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się również kandydaci na studia, którzy w roku szkolnym 2014/2015 byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Uczelnia przyznaje także stypendia z własnego budżetu, które przyznawane są podczas organizowanej w WSPiA Gali "Najlepsi z dobrych". Co roku najlepsi studenci w poszczególnych kolegiach oraz sportowcy otrzymują stypendium w wysokości od 1000 do 1500 zł.

O WSPiA

data ostatniej modyfikacji: 2015-07-30 12:32:25
Komentarze
Polityka Prywatności