Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Doktoranckie studia porównawcze nad polityką i administracją

Instytut Politologii uruchamia projekt „Studia porównawcze nad polityką i administracją - studia doktorskie dla cudzoziemców”. Najlepsi słuchacze szkoły doktorskiej zrekrutowani w roku akademickim 2019/2020 otrzymają stypendium w wysokości 5 tys. złotych miesięcznie!

- Ten projekt jest kolejnym krokiem trwającego już procesu umiędzynarodawiania naszego instytutu. Dotychczasowe doświadczenia w połączeniu z najwyższymi standardami naukowymi wyznaczanymi od kilkudziesięciu lat przez wrocławskich politologów, pozwoliły nam stworzyć profesjonalny program doktorski dla cudzoziemców, a uzyskane dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pozwoli nam w jeszcze większym stopniu dbać o rozwój młodej kadry naukowej – podkreśla Piotr Sula, zastępca dyrektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Instytutu Politologii i koordynator projektu doktorskiego.

Program skierowany jest do kandydatów zagranicznych. Słuchaczem szkoły doktorskiej może zostać osoba, która ukończyła studia magisterskie, posługuje się językiem angielskim co najmniej na poziomie C1 i pomyślnie przejdzie obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim proces rekrutacji. Kandydatem nie może być absolwent studiów magisterskich ukończonych w polskiej instytucji ani doktorant realizujący program doktorski w polskiej instytucji lub ubiegający się w niej o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Czteroletni kurs doktorancki będzie odbywał się w ramach Kolegium Nauk o Polityce i Administracji w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach atrakcyjnego interdyscyplinarnego programu doktoranci będą uczestniczyć w zajęciach ogólnouniwersyteckich (z zakresu prawa, etyki badań naukowych czy metod dydaktycznych w szkole wyższej) oraz ściśle związanych z dyscypliną. Wśród zaplanowanych przedmiotów znajdują się m.in.: Teorie stosunków międzynarodowych, Instytucje polityczne w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych, a także Współpraca nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ponadto doktoranci odbędą praktykę zawodową polegającą na współprowadzeniu oraz prowadzeniu zajęć z międzynarodowymi studentami na poziomie studiów licencjackich. Będą zachęcani do angażowania się w wydarzenia o charakterze naukowym i międzynarodowym (udział w konferencjach oraz organizacja tego typu przedsięwzięć, a także seminariów i szkół letnich i zimowych), co pozwoli im zdobyć zarówno doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej, jak i konkretne umiejętności w zakresie komunikacji, organizacji i zarządzania. Instytut Politologii zapewni im także wsparcie naukowo-dydaktyczne ze strony promotora na każdym etapie realizacji indywidualnego planu badawczego oraz programu szkoły doktorskiej.

Najlepsi uczestnicy doktoranckich studiów porównawczych nad polityką i administracją,  którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2019/2020, otrzymają stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł. miesięcznie. Jego wypłata zostanie uruchomiona w lutym 2020 roku na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez komisję konkursową, a ocenie będzie podlegał m.in. projekt pracy doktorskiej przedstawiony komisji przez kandydata. W kolejnych latach ocena konkursowa będzie adekwatna do postępów poszczególnych doktorantów zagranicznych w realizacji programu studiów oraz ich aktywności naukowej, organizacyjnej i popularyzatorskiej. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy zachowaniu zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów oraz wymogów rekrutacyjnych można znaleźć na stronie: https://politologia.uni.wroc.pl/en/PhD Pytania można kierować na adres email: phd.psa@uwr.edu.pl

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.


data ostatniej modyfikacji: 2019-05-14 11:16:21
Komentarze
Polityka Prywatności